top of page
Modern Bridge

            Kunskap som gör skillnad, på riktigt! Det krävs rätt kunskap och rätt verktyg för att förebygga och hantera beroende, jag har den kunskapen och delar gärna med mig

Kunskap är avgörande

Har du frågor eller själv är i behov av stöd, ring 070-59 177 80, eller lämna dina uppgifter i kontaktformuläret.

Kunskap är avgörande

Det krävs kunskap och insatts i rätt tid. "Fönstret" för att nå en person med ett beroende är ett kritiskt moment, "fönstret" kan stängas snabbt och sedan förbli stängt, vilket kan resultera i konsekvenser som annars kunnat undvikas

Då personer med riskbruk eller ett redan utvecklat beroende inte själva ser lösningen behöver omgivning göra det. Och då helst innan det får för allvarliga konsekvenser för individen eller för dig som arbetsgivare. Att möjliggöra en insats i tidigt skede är win, win för alla involverade parter.

Jag erbjuder er den kunskap ni behöver samt fungerade verktyg och processer. I de fall där en situation kräver en insatts bistår jag er även här, efter ert och er medarbetares behov.

Fredrik Lyrblad, Recovery Specialist

Fredrik Lyrblad, Recovery Specialist 

Moving People

>

Vad är beroende?

En sjukdom olika utlopp

>

>

Sjukdomsförloppet

>

Vad krävs av mig som arbetsgivare

>

Signaler att vara uppmärksam på

>

Det nödvändiga samtalet

Utbildning
& Föreläsning

Med största sannolikhet är er organisation inte förskonad av beroenderelaterade sjukdomar och eller beteenden, det är bara ni som inte kan se det ännu!

Ni har en känsla av att det är något inte stämmer och har redan en misstanke att det kan vara alkohol, droger, spel eller annat utlopp inblandat. Tyvärr är det ofta så att denna känsla är korrekt. Men att gå från känsla/misstanke till handling kräver kunskap, jag erbjuder er den kunskapen.

Genom att ni utbildar er HR personal, chefer och/eller annan personal lär ni er att känna igen signaler som kan tyda på ett riskbruk och eller beroende. Då finns det goda möjligheter att kunna agera innan det gått för långt.

Utbildning och Föreläsning
Processer & Verktyg

Processer
& Verktyg

Beroende är inget vanligt rehabärende, därför krävs det väl genomarbetade processer för att kunna hanterade riskbruk och beroende. Både i förebyggande syfte men också

när en insatts krävs.

Addiction Management avser de processer och den styrning som krävs för att på ett hållbart sätt hantera beroendefrågor i er organisation. Många har utvecklat rehabprocesser, där ofta även företagshälsovård finns med i kedjan. Beroende är inget "vanligt" rehab ärende utan kräver anpassade processer och verktyg för att ge effekt.

 

Jag erbjuder min expertis i att säkerställa era processer och ger er organisation förutsättningar för att lyckas väl. 

Affärspresentation

>

Introduktion och kartläggning av ert specifika behov

>

Upprätta policy

>

Upprätta handlingsplan

>

Medverkar som externt stöd vid interna genomgångar

>

Utbildar era medarbetare

Rådgivning i ert arbete

>

Styrelsemöte

>

Externt expertstöd

>

Snabba stödinsatser

>

HR-stöd

>

Chefsstöd

>

Anonymt medarbetarstöd

>

Kartläggning 

>

Samtalsstöd - behandling

Rådgivning
& Samtalsstöd

Beroende och tillhörande psykisk ohälsa är inte ett "vanligt" rehabärende, och kan därför inte heller hanteras som det. Det finns inget utrymme för brister i vad? när? och hur? 

När det uppstår en situation som kräver en insatts hjälper vi till med både stöd i det nödvändiga samtalet, handlingsplan och samtalsstöd. Se även Ditt mål Mitt fokus samt Recovery Coach 

Jag bistår med mindre insatser till att löpande finnas med som ett externt stöd utifrån era förutsättningar och behov.  

Rådgivning & Samtalstsstöd

Flexibla upplägg och innehåll är en självklarthet.
Allt för att ni skall erhålla det just ni är i behov av.

bottom of page