top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Omgivningen

Alla berörs av beroendet

Det är inte endast de som ligger i riskzonen eller de som redan har utvecklat ett beroende som påverkas, partner, barn, släkt, vänner, arbetsgivare. Alla påverkas. 

Även samhället i stort påverkas då det krävs mycket resurser i form av vård och social omsorg. Även rättsväsendet och de olika typer av polisiära insatser det kräver som i sin tur leder till olika typer av åtgärder, kostar stora summor förutom det psykiska lidande och tragedier beroendesjukdomar medför för de direkt berörda/involverade. 

En familjesjukdom

Att leva med någon som är beroende, en partner eller en förälder innebär många gånger att man lever under stor press.

 

Det finns en osäkerhet om hur varje dag skall se ut. Man vet aldrig riktigt hur man skall förhålla sig, då den beroende är mycket ombytlig och nyckfull i sitt beteende. ​

Att växa upp eller leva i en sådan miljö gör att man anpassar sig efter de förhållanden som råder, och över tid utvecklar man ofta själv ett destruktivt beteendemönster. Ett så kallat medberoende. 

Medberoende

En medberoende anpassar sitt beteende efter den som är beroende i hopp att kunna hjälpa.

 

En del utvecklar detta redan som barn medans andra gör det senare i livet. En person med ett utvecklat medberoende har många gånger ett beteende som liknar det en beroende har, vilket de oftast har svårt att se själva. 

 

Då de inte själva kan se detta avfärdar de det starkt, med förklaringen att de inte är de som dricker tar en drog eller spelar. 

ALLA påverkas av beroende, ALLA

Arbetsgivare

Beroendepersonligheter är ofta mycket drivna och engagerade medarbetare, de får saker gjort, och uppskattas många gånger av både ledning och medarbetare. Detta kan dock snabbt ändras när beroendet alltmer tar över. Oro/konflikter i arbetsgruppen, märkliga beslut, förklaringar som upplevs tvetydiga.  Förutom oron skapar det även höga kostnaden för arbetsgivaren, exempelvis:​

  • Sjukskrivning

  • Felriktade rehabiliteringsinsatser

  • Produktionsbortfall och kvalitetsbrister

  • Kan skada företaget/varumärket

Medarbetare

Medarbetare upplever att det är något som inte stämmer, men de kan inte ta på det. De får ofta täcka upp under frånvaro, eller om arbetsuppgifter blir fel, eller inte gjord alls.

 

Över en längre tid normaliseras detta beteende, vilket kan liknas vid medberoende. Medarbetare kan gå så lång att de täcker upp för en person där det inte råder några tvivel om att det finns ett beroende. 

När förnekelsen bryts är tyvärr ofta familjen redan splittrad

Det går inte över tid dölja ett beroende, vid något tillfälle så spricker bubblan och förnekelsen är inte längre hållbar. Tyvärr så är familjen ofta redan splittrad och möjligheten att reparera skadan inte längre möjlig. Därför är det så viktigt att någon i familjen tar tag i detta för familjens skull eller för att rädda sig själv, att ge sig själv möjlighet att leva ett fungerande liv.

bottom of page