top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Det är ingen - quick fix

Ingen quick fix

Det krävs tid och tålamod för att lära sig att leva med en beroendesjukdom

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskriften AFS 2001:1 finns att tillgå på arbetsmiljöverkets hemsida. 

På alla arbetsplatser ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Detta är en ständigt pågående process som syftar till att upptäcka riskera och åtgärda i tid, främja goda arbetsförhållanden, skapa ordning och reda på arbetsplatsen och förebygga onödiga sjukskrivningar.

Att vara tydlig med företagets Alkohol- och drogpolicy och ha en tydlig handlingsplan med rutinbeskrivning, skapar trygghet för medarbetaren och ger chefen tydlighet i dennes handlingsutrymme.

 

Arbetsgivaren ska enligt lag klargöra vilka rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Rutiner kan lämpligen utformas i form av en drogpolicy som en del av arbetsmiljöpolicyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1.

I Arbetsmiljölagen är det framför allt två paragrafer som är av betydelse för arbetet med drogfrågor i arbetslivet.

  • Enligt 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.

  • Enligt 4 §  AML ska arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförande av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Det tar tid och krävs tålamod att skapa ett behagligt tillfrisknande

två föreskrifter från Arbetsmiljöverket beskriver närmare regler för hur lagen ska tillämpas. I dokument Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1 10 § framgår bland annat att arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för att klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering.

 

  • Detta omfattar rehabilitering vid sjukdom relaterat till alkohol eller andra berusningsmedel samt vid spelberoende.

Behöver en anställd byta tjänst eller bli del i en annan åtgärd som inbegriper en större förändring i den anställdes arbetssituation så som omplacering och uppsägning behöver arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga organisationen i enlighet med Medbestämmandelagen, MBL.

Det måste finnas saklig grund för att säga upp en anställd av personliga skäl, Lagen om anställningskydd, LAS. Oftast gäller det misskötsel av arbetet. Alkohol- och drogmissbruk i sig är ingen saklig grund för uppsägning, dock är exempelvis upprepad olovlig frånvaro det.

Att arbeta förbyggande är en vinst för alla

Beroenderelaterade sjukdomar kostar svenska arbetsgivare stora summor pengar samtidigt som individen lider, många gånger i det tysta. Att bygga upp och implementera tydliga processer samt utbilda sin personal är en mycket bra investering.

bottom of page